Persondatapolitik

På Dr. Esmanns Klinik behandler vi dine data på seriøs og lovlig vis. Du kan være sikker på at vores databehandling altid sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig
Dr. Esmanns Klinik er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomhed:

  • Jørgen Esmann ApS (CVR-nr. 29 93 60 48)

Hvorfor indsamler vi data?
Vi vil gerne kunne give dig den bedst mulige behandling, og har derfor brug for at indsamle og behandle oplysninger om dig.

Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling/operation foretages jævnfør “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Alle ansatte på Dr. Esmanns Klinik har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt, ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke.

Hvilke data indsamler vi?
Når du er patient hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre, så vi kan komme i kontakt med dig. Vi beder om dit CPR-nummer, da det skal bruges til sikker patientidentifikation, og til journaloprettelse og al lægefaglig kommunikation, herunder receptudskrivning. Vi indsamler også følsomme oplysninger såsom oplysninger om dit helbred, da det er relevant for din behandling hos os. Vi tager også billeder af dig til dokumentation af behandlingsforløb, eller i forbindelse med undersøgelse af modermærker. Er det relevant for din behandling kan vi også registrere etniske eller religiøse oplysninger.

Hvem kan vi udveksle dine personoplysninger med?

  • Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse
  • Praktiserende læge eller speciallæge
  • Offentlige sygehuse
  • Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler
  • Regioner i forbindelse med fakturering, hvis din undersøgelse eller behandling på Dr. Esmanns Klinik er betalt af det offentlige

Hvem kan Dr. Esmanns Klinik automatisk indhente og videregive oplysninger til uden dit samtykke?
Sundhedspersonale og administrativt personale på Dr. Esmanns Klinik har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

Der kan være behov for at indhente relevante helbredsoplysninger forud for dit besøg på Dr. Esmanns Klinik, eksempelvis kopi af tidligere journal. Dette kan gøres uden dit samtykke, jævnfør Sundhedslovens §9. Du kan dog til enhver tid frabede dig dette ved at kontakte Dr. Esmanns Klinik.

Der kan være tilfælde, hvor Dr. Esmanns Klinik, for at sikre et vellykket og sammenhængende forløb videregiver dine helbredsoplysninger uden dit samtykke, såfremt du overflyttes til videre behandling på et offentligt sygehus.

Hvis du gerne vil have det, sendes der en kopi af din journal til din egen læge eller anden lægefaglig myndighed efter konsultation eller operation på Dr. Esmanns Klinik.

Såfremt regionen betaler for din undersøgelse eller behandling, hvis du er henvist til udredning eller kommer hos os, henvist via Det Udvidede Frie Sygehusvalg, vil der blive sendt en kopi af din journal til den henvisende sygehusafdeling. Desuden sendes information om aktuelle forløb i form af diagnosekoder og udførte undersøgelser eller operationer til regionskontoret i forbindelse med fakturering til regionen.

Er der konkrete oplysninger, du ikke ønsker videregivet, eller er der sundhedspersoner eller myndigheder, du ikke ønsker informeret, beder vi dig fortælle os det.

Sundhedsloven pålægger hospitalet at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jævnfør “Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker” samt til lovpligtige kliniske databaser, jævnfør “Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen”.

Oplysningerne bliver aldrig overført til tredjelande (uden for EU).

Værd at vide
Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år. Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Dr. Esmanns Kliniks personale.

Hvem har adgang til din patientjournal?
Vores journalsystem er ikke tilgængeligt for andre end os, og vi udveksler kun oplysninger med andre fagpersoner, hvis du beder os om det. Du kan altid bede om en kopi af din journal.

Når du besøger vores hjemmeside, Facebook eller Instagram
Vi gemmer eller anvender ingen oplysninger om din færden, når du besøger os på vores hjemmeside, på Facebook eller Instagram, da vores holdning er, at du selv skal vælge hvilke informationer du ønsker at modtage.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed, herunder fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi dagligt backup. Vi beskytter også dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Frister for sletning og opbevaring af persondata
Alle patientoplysninger, som vi journaliserer på Dr. Esmanns Klinik, bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler“.

Hvis du vil klage
Du skal henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på skrivtil@esmannsklinik.dk